Whatsapp Support

Veri İşleme Politikası

BORA ÇELİK EŞYA VE MOBİLYA İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KAVRAMLAR

Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel kayıt tamamen veya tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sistemi parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan şekilde kaydedilmesi elde edilmesi, kaydedilmesi, ayrılması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, kaydedilmesi, elde hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da Kullanılmasının Gibi kayıtlı her türlü işlemin engellenmesi.
Kişisel Veri
Sahibi/İlgili Kişi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli
Kişisel Veri
Irk, etnik köken, siyasi görüşler, inançlar, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeleri, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik önlemleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Veri SorumlusuKişisel olarak kaydedilebilir işlenme araçları ve araçlar kayıtlı olduğu, kayıtlı olduğu, sistematik bir şekilde tutulduğu yer (veri kayıt sistemi) yönetilen kişi.
SilmeKullanıcıların kişisel verileriyle ilgili hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar değiştirilemez hale getirme işlemidir.
Yok EtmeKişisel veriler hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar değiştirilemez hale getirme işlemidir.
Anonim
Hale Getirme
Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilebilmesi dahi hiçbir kesin kimliğin belirlenebilir veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Bu kayıt, kişisel veri alıcısı veya cihaz grubu tarafından geri kaydedilmesi ve başka şekilde kaydedilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili alan seçenekleri uygun yöntemlerin kullanılması yoluyla dahi varlığı belirlenebilir veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.
Veri İşleyenVeri İşleyen Veri sorumlusunun yetkisine dayanarak kendi adına kişisel veri üreten gerçek ve tüzel kişi.

İ.BÖLÜM

GİRİŞ

Bu düzenlemenin amacını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, çalışan ve/veya stajyer adaylarımızın, kullanıcıların, iş ilişkilerinin kapsadığı, kullanıcıların ve diğer kişisel verileri kayıtlı olduğu tüm verilerin korunmasından korunmaktadır.

Bu politikanın kişisel olarak korunması, korunması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi konusunda şirket tarafından benimsenecek ve seçilerek izlenerek ilkeler ortaya çıktı.

AMAÇ

Bu Politika'nın amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde sınıflandırılmış kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak benimsenen hizmetler konusunda, kişisel veriler işlenen, yukarıda belirtilen hedef kitlemizi bilgilendirmek ve kişisel verilerin korunmasını ve korunması politikasını belirlemektir.

KAPSAM

Bu Politika; Şirketimiz tarafından işlenen gerçek kişinin tüm kişisel bilgileri korunur.

SİYASETANIN YÜRÜRLÜĞÜ

Tarafımızca düzenli olarak giren bu politika sisteminin internet sitesinde yayımlanır ve bu yolla kişisel veri erişimine sunulur.

II.BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

Sistemi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin saklanması konusunda;

Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun kişisel veri işlemede bulunmama

Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlama

orijinal, açık ve meşru yazılımlarla işleme

İşlendikleri, sınırlı ve ölçülü olma

İlgili mevzuatta değişiklik veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme kuralları dikkate alınır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Şirketimiz, kişisel verileri ancak kanunda bulunan hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Açık rıza dışında, aşağıda yazan başka şeyler birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir;

Kişisel veri sahibinin açık rızasının alınması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Fiilin yokluğuna ilişkin ilgilinin açık rızasının alınamaması

Sözleşmenin veya kurulması ifasıyla doğrudan ilgi olması

Hukuki borcun yerine getirilmesi

Kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi

Bir hakkın korunması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Veri sahibinin meşru menfaati için işlemenin verinin zorunlu olması

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Kişisel verilerin saklanması, hangi amaçla işleneceği, işlenerek kişisel olarak kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve kişisel veri sahiplerinin haklarının aydınlatılması konusunda hukuki neden yapılmaktadır. (Bkz. Aydınlatma Metni)

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Program tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile “özel kayıtlar” olarak kişisel verilerin korunmasında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda sunulan seçeneklere uygun şekilde davranılmaktadır.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi görüşler, ayrılıkçı inançlar, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeleri, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik uygulamalarıyla ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Şirketimiz tarafından; Özel bilgilerin, kişisel verilerin, gerekli önlemlerin aşağıdaki şekilde saklanması sağlanır:

 •  İlgili kişinin açık rızasının olması,
 •  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 •  Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayan durumda bulunan veya rızasına hukuki olarak yasal olarak tanınmayan kişi, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 •  İlgili kişinin kişisel bilgilerinin alenileştirilmesi ve alenileştirme iradesinin uygun olması,
 •  Bir hakkın tescili, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 •  Sır saklama hakkı altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve bakım drenajı ile sağlık tasarrufunun planlanması, yönetim ve finansman amaçlı gerekli olması,
 •  İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım seçenekleriki hukuki sınırların yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 •  Siyasi, ayrılıklar, dini veya sendikal bölümlerla kurulan vakıf, dernek ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar ya da oluşumların, tâbi oldukları mevzuata ve kurallara uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü olarak açıklanmamak kaydıyla; mevcut veya eski üyelere ve üyelere veya bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik olması,

halinde mümkündür.

III. BÖLÜM

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLENME AMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRESİ

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler saklanıyor. Bununla birlikte, onun bir kişisel veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; Kişisel veri sahibi ile sistem arasındaki ilişki türü, belirtilen ve kullanılan iletişim ayarları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

KİŞİSEL VERİ 

AÇIKLAMA
Kimlik BilgileriKişinin bilgilerine ait bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, TC kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren sürücü belgesi, bütçe bilgileri ve pasaport gibi belgeler ile kişisel sicil numarası, imza bilgisi vb. bilgiler
İletişim BilgileriTelefon numarası, adres, e-posta adresi, kep adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
Ailenin kazandığı ve Yakın BilgisiŞirket birimlerine göre genişletme çerçeveleri, kişisel veri sahibi tarafından Şirket'e ait aile bireyleri (örn. eş, çocuk), yakınları ve acil olarak ulaşılabilecek diğer kişilerin bilgileri
Güvenlik BilgisiTesise ait olmayan girişlerde, bu yerler içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve kişisel olarak verilen belgeler; Kameraya yerleştirilecek ve güvenlik adına alınan kayıtlar vb.
Mali Bilgikişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu fiziksel açıdan tipine göre her türlü mali bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgileri gibi veriler
Görsel/İşitsel BilgiFotoğraf, kamera kayıtları
Özlük Bilgisiİçerik ile ilgili bilgiler içerisinde, gerçek hayattaki eksikliklerin giderilmesine ilişkin temel bilgiler elde edilmeye yönelik işlenen her türlü kişisel veri
Özel Nitelikli Kişisel VeriKişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler (parmak izi), beden verileri vb. veriler).
Mesleki BilgiÇalışanlarımız, çalışanlarımız ve şirketle iş ilişkileri içerisinde olan kişinin diploma ve sertifika bilgilerine ait aday verileri

Kimlik Bilgileri Kişinin bilgilerine ilişkin bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, TC kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren sürücü belgesi, bütçe bilgileri ve pasaport gibi belgeler ile kişisel sicil numarası, imza bilgisi vb. bilgiler

İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta adresi, kep adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

Ailenin bakımı ve Yakın Bilgi Bölümü birimleri tarafından yönetilen çerçeve, kişisel veri sahibi tarafından şirket tarafından saklanan aile bireyleri (örn. eş, çocuk), yakınları ve acil operasyondan ulaşılabilecek diğer kişisel ayrıntı bilgileri

Güvenlik Bilgi Sistemine ait girişte, bu yerler içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve kişisel olarak saklandığı belgeler; Kameraya yerleştirilecek ve güvenlik adına alınan kayıtlar vb.

Mali Bilgi Şirketi'nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki durumda türüne göre her türlü mali bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgileri gibi veriler

Görsel/İşitsel Bilgi Fotoğraf, kameralara kaydettiler

Özlük Bilgisi Listesi ile çalışma ilişkisi içinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının elde edilmeye yönelik temel bilgiler elde edilmeye yönelik işlenen her türlü kişisel veri

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler (parmak izi), beden verileri vb. veriler).

Mesleki Bilgi Çalışan adayları, çalışanlarımız ve Şirketimizle iş ilişkileri içerisinde olan kişinin diploma ve sertifika bilgilerine ait veriler

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

Şirketin müşterileri, bağlı ortaklıkları, ziyaretçisi, çalışan ve/veya stajyer adayı, çalışan, şirket hisarı, iş ilişkileri içerisinde yer alan Üyelerimiz, işbirliğindeki Üyelerimiz içi üyelerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından;

 •  Çalışan adayların başvurularının kapatılmasının sürdürülmesi
 •  İnsani bilgilerin gizliliğinin
 •  Çalışanlar için mevzuattan kuralların yerine getirilmesi
 •  Sosyal sorumluluğun ve sivil toplumsal parçaların sürdürülmesi,
 •  Finans ve muhasebe işlerinin saklanması,
 •  İletişimin sıvılaştırılması
 •  Mal ve hizmetin satın alınmasının gerçekleştirilmesi
 •  Mal hizmet satış sürecinin sürdürülmesi
 •  Fiyat Politikasının Güvenliği
 •  Çalışanlar için yan hak ve menfaatlerine ilişkin genişlemenin
 •  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin devamı,
 •  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 •  Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 •  Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 •  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 •  Alternatif Mekan Güvenliğinin Temini
 •  İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  İş Sağlığı/Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 •  Mal / Hizmet Üretimi ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 •  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Risk yönetiminin yürütüldüğü gibi bütçelerle
 • • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • • Kurulan iş ilişkisinin istinaden ayrılmalara ait kişisel kayıtlarının kaydedilmesinin gerekli olması,
 • • Kanunlarda öngörülmesi ve
 • • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekle meşru menfaatlerinin korunması gibi hukuki sebeplerle ve ilgili kişinin açık rızasının kullanılmasının kullanılması

  bu politikada belirlenmiş kişisel veriler işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Şirket, kişisel verileri ile ilgili mevzuata ilişkin mevzuat veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel veriler ne kadar süre boyunca saklanması ilgili mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Sistemi'nde veriyi işler sürdürülürken faaliyet ile sistemlere bağlı olarak sistemdeki uygulamalar ve ticari çalıştırılmaya devam edilmediği süre boyunca çalıştırılmaktadır. Burada bahis konusu geçiş süresi sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

IV. BÖLÜM

ŞİRKETİMİZ BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN KAMERA İLE İZLEME FAALİYETİ

Şirketimiz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; Oda ve diğer kişilerin kazancıyla ilgili menfaatlerini güvence altına almak amacıyla ve bu politika ile sınırlı olmak şartı ile kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucunu doğurmayacak şekilde belirli alanlar kamera ile katılım tabidir. Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla yapılan kamera ile izleme faaliyetinde KVKK'ya uygun hareket edilmektedir. Kamera ile izleme faaliyeti ile ilgili bilgilendirme internet sitesinde işbu politika yayımlanarak izleme çalışmaları izlem ile ilgili işaretler ve levhalar ile aydınlatma metni eklenmektedir.

Güvenlik kameralarının izleme alanları, düzenli ve ne zaman izleme yöntemi, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaca yönelik kısıtlama olarak duruyor. Kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin korunmasının muhafaza edilmesi için gerekli teknik ve idari olarak sürdürülür. Program, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verilerin saklanma süresi ile ilgili ayrıntılı veriler, Politikanın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri bölümünde verilmiştir.

Canlı kamera görüntüleri ile dijital muhafaza ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanlarının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara uygunluğu olan sınırlı sayıda kişinin gizlilik taahhütnamesi ile erişim beyanının gizliliğini koruduğunu belirtir.

ŞİRKETİMİZ BİNA, TESİS GİRİŞLERİNDE VE İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLEN MİSAFİR GİRİŞ ÇIKIŞLARININ TAKİBİ

Şirketimiz tarafından; Güvenliğin sürdürülmesi ve bu Politika'da belirtilen açıklamalarla, Şirket binalarında ve tesislerinde misafir çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak ayarlara gelen kişinin adı ve soyadları elde edilirken kişisel veri sahipleri bu yetenek aydınlatılmaktadır. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki analiz veri kayıt sistemi kaydedilmektedir.

V. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel olarak kaydedilebilen üçüncü dosyalar, veri sahibi dosya türü arasındaki dosya türü, sunulan ve işlem verilerinin piyasaları gibi çeşitli işlemlere bağlı olarak değiştirilebilmesi, üçüncü kişiler, genel olarak:

Yetkili kamu kurum kuruluşları

Hukuki olarak yetkisiz olarak talep edilen sınırlamalarla özel hukuk kişilerine,

Şirketin yurt içindeki ve/veya yurt dışı iş ortakları,

Müşteriler, Tedarikçiler,

Hissedarlarımız, Denetçilerimizdir.

VI. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirket, kayıtlarda kişisel hukuka aykırı olarak engellenmesi, hukuka aykırı olarak erişimin engellenmesi ve saklanmasını sağlamak için uygun güvenliğe yönelik gerekli teknik ve idari işlemler almakta, bu yetenek gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırılmaktadır.

Şirket tarafından KVKK'nın 12. maddesinin sürdürüldüğü “veri satıldı” yönünde yönlendirilen eylemler ve aşağıda belirtilmektedir.

Şirket, kişisel verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesini sağlamak için, teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetine göre teknik ve yönetimsel olarak yer almaktadır. Çalışanların, bilgilerinin kişisel verileri KVKK'nın tesciline aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanılamayacağı ve bu kaydın görevden ayrılmalarından sonra da devam konusunda bilgilendirmeilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

saklama, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak bunlara, onaylanan hukuka aykırı olarak erişilmesi ve kayıtlı saklamasını sağlamaya yönelik cinsel ilişkiler için gerekli eğitimleri vermektedir.

Şirket, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırılıklarla birlikte saklanmaması, sökülmesi veya değiştirilmesinin önlenmesi için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari prosedürler kapsamında yer almaktadır.

VII. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

KVKK'nın 7. maddesinde düzenlendiği şekilde ilgili kanun hükmüne uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, aralıkların sebeplerinin ortadan kaldırıldığı kayıt defterindeki iptale istinaden kişisel veriler 1 (Bir) ay içinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel veri işleme koşullarının tamamen ortadan kaldırılmasıyla ilgili kişinin talebi üzerine de şirketimiz masalına konu olan kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirketimiz, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırmakta ve ilgili kişiye bilgi vermektedir.

VIII. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNTEMİ

KVKK'nın 13.bölümde uygun gerekli bölümleri, iç kayıtlı, idari ve teknik düzenlemeleri yürütülmektedir.

 •  Kişisel veri sahipleri;
 •  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  Kişisel verilerin kaydedilmesine ilişkin bilgi talep etme,
 •  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişinin bilmesi,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların silinmesi ve bu yeteneğin yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişinin bildirilmesini istememesi,

KVKK ve ilgili diğer kanun kayıtlarına uygun olarak çalıştırılmasına rağmen, arızaların ortada bulunan kişisel verilerin silinmesini veya istememesi ve bu yetenek yapılan işlemin kişisel veri aktarıldığı üçüncü kişinin bildirimini istememe hakkına sahiptir.

IX. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİM YAPISI

Sistem, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki ödemeyi yerine getirmek ve işbu Politika'nın sağlıklına yönelik olarak ve aşağıdaki kapasiteyi yerine getirmek üzere gerekli yönetim sistemini kurar.

 •  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikalar ve Gizlilik ve Gizlilikleri üst yönetim onayına sunmak,
 •  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesinin koşullarının iklimlendirme ve kontrolün ne şekilde yerine getirilebilmesine karar vermesi ve bu işbirliğiyle çalıştırmada çalıştırılması ve kapasitesinin çalıştırılması, bunların üst düzey sıcaklıktaki yönetim sıcaklığına sıcaklığına,
 •  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususların ayrılması ve yapılması gerekenleri üst yönetim onayına sunmak; Yöneticilerini gözetmek ve uyum sağlamayı sağlamak,
 •  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket kapsamında ve şirket iş ortaklarının nezdinde filtrelenmesi,
 •  Şirketteki kişisel işleme verilerinin ortaya çıkardığı riskleri tespit ederek uygun işlemleri almayı sağlamak, klinikle ilgili öneriler
 •  Kişisel verilerin korunmasını ve gelirlerinin korunması konusunda eğitimlerin performansını ve kazanmalarını sağlamak,
 •  Kişisel veri sahipleri başvurularını süresi içinde cevaplamak,
 •  Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olanların dengesi.

Yönetim yapısı oluşturulurken, bir komite kurulu ve bu komitenin kimlerden oluşacağı, görevlendirilebilir üst yönetim tarafından belirlenir. Komite ve bu konuda atanacak sorumlu kişi/kişilere yukarıda belirtilen görevlere ek olarak, ana bölgede ve yaygınlıkta olduğu için genişlemeye göre başkaca görev ve sorumluluklar verilebilir.

X. BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Şirkette, kişisel verilerin hukuka uygun ve güvenli bir şekilde saklanması gerekli idari ve teknik işlemler yer almaktadır. Bunun için;

 •  Çalışanlar için veri güvenliği içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur
 •  Kişisel veri işleme, saklama ortamı hazır ve güncelliği korunmaktadır
 •  Sözleşmeler (veri sorumlusu-veri işleyen arasında)
 •  Kurumsal politakalar (erişim, bilgi güvenliği, kullanım, veri saklama ve imha)
 •  İş Dünyası
 •  Disiplin yönetmeliği (kanuna uygun hükümler eklenmesi)
 •  Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 •  Kurum içi periyodik ve/veya rastgele arızalar
 •  Eğitim ve düzenliliğin sağlanması
 •  Kişisel veri sağlayan ortamların parçalanmasını sağlar
 •  Risk analizleri yapılmakta ve kişisel veriler münkün ölçüde azaltılmaktadır
 •  Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlar,
 •  Erişim bilgilerinin güvenliğinin kullanımı, saklama ve imha yöntemleri kurumsal politakalar hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
 •  Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 •  Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 •  Kişisel politika veri politikası ve kararlılığı belirlendi.
 •  Kişisel veri güvenliği takibi yapılmaktadır.
 •  Kişisel içeren veri ortamlarının konforu sunar.
 •  Kişisel verilerin yedeklenmesi ve yedeklenen kişisel verilerin korunması sağlanır.
 •  Mevcut risk ve tehditler belirlendi.
 •  Özel listelenmiş kişisel veriler mutlaka şifreli olarak ve saklanarak veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.
 •  Şifreleme yapılmaktadır.
 •  Ağ yoluyla kişisel veri seçeneklerinde kapalı sistem ağı kullanılır.
 •  Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 •  Kişisel içeren veri fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınır.
 •  Kişisel içeren veri fiziksel ortamların dış risklere karşı sunduğu güvenlik sunar.
 •  Şirket tarafından işlenen Yahudilere aktarılan kişisel hukuka aykırı şekilde yetkisiz kişinin eline geçilebilir, tespit edilmesi halinde 72 saat içinde durum Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve en kısa sürede ilgili veri sahibine bildirilecektir.